تحقیق، مشاوره شناختی رفتارهای دانشجویی، در قالب ورد،102 صفحه،word

تحقیق، مشاوره شناختی رفتارهای دانشجویی، در قالب ورد،102 صفحه،word

این تحقیق در مورد مشاوره شناختی رفتارهای دانشجویی در قالب ورد و در 102 صفحه می باشد.

فهرست

مقدمه. 4

رفتارهای پرخطر نوجوانان. 6

علل رفتارهای پرخطر. 7

سیگار و تأثیرات آن بر نوجوانان. 12

مصرف مشروبات الکلی: 12

مصرف مواد مخدر: 13

رفتارهای جنسی پرخطر. 15

نقش شخصیت در رفتار جنسی پرخطر. 16

تجاوز جنسی و اثرات آن روی کودکان و بزرگسالان. 17

دیدگاه هاي نظری درباره خودکشی: 19

آموزش همسالان نوجوان برای زندگی عاری از خطر. 22

يادگيري گروه مدار 34

اصلاح الگوي ارتباطي سازش نايافته. 35

اهداف گروه درمانی با روش درمان عقلانی – عاطفی – رفتاری.. 40

تکنیک های درمانی وفرایندهای آن. 43

اقدامات استفاده شده در درمان عقلانی – عاطفی – رفتاری.. 43

برنامه کاربردی در روش کوتاه مدت.. 43

روشهای شناختی مورد استفاده در درمان عقلانی – عاطفی – رفتاری.. 44

جدال با باورهای غیرمنطقی.. 44

آموزش مقابله با خود گویی ها 44

تکالیف شناختی.. 45

روش های عاطفی در گروه های CBT. 46

پذیرش بی قید وشرط.. 46

تصویر سازی منطقی – عاطفی.. 46

استفاده از شوخی.. 47

تمرینات مقابله با خجالت.. 47

ایفای نقش... 49

تمرینات خانگی.. 50

چند مثال در مورد تمرینات درون گروهی: 50

تقویت و تنبیه. 51

آموزش مهارت.. 52

ارزیابی روش درمان عقلانی – عاطفی – رفتاری.. 52

مراحل رفتار درمانی گروهی.. 57

مرحله نهایی.. 66

تعداد اعضا و مدت درمان. 68

نکات مثبت در این رویکرد. 68

محدودیت های این رویکرد. 69

اهداف گروه درمانی با روش درمان عقلانی – عاطفی – رفتاری.. 69

نقش و عملکردهای رهبر گروه 70

جدال با باورهای غیرمنطقی.. 73

آموزش مقابله با خود گویی ها 74

تکالیف شناختی.. 74

تصویر سازی منطقی – عاطفی.. 76

تمرینات مقابله با خجالت.. 77

منابع. 99

 

پایان دوران کودکی، آغاز دوره جدیدی است که هر انسانی باید آن را سپری کند. به اعتقاد کارشناسان و روان شناسان، این دوره که موسوم به دوران نوجوانی است، حادترین، حساس ترین و بحرانی ترین دوران زندگی هر انسانی است که لاجرم باید از این گردباد شدید عبور کند. این گردباد چنان همه وجود نوجوان را دست خوش تغییر می کند که او را دچار بحران هویت، تحیر و سرگشتگی می کند. چنین فردی با ورود به این مرحله هرگز آرام ندارد، همواره در حال جنب وجوش و التهاب است. بر موجی سوار است که هر لحظه انتظار رسیدن به ساحل نجات را دارد. بی قرار است و به هر سو می زند تا خود را به ساحل برساند.گذر از کودکی به دوره نوجوانی وجوانی با تغییرات بارز و بی نظیری بوقوع  می پیوندد. تعامل ویِژگی های نوجوانی ومحیط پیچیده ومتغیر، سازگاری و رفتارهای مرتبط باسلامت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. تغییرات درمعیارهای اجتماعی جنسی و فناوری ارتباطاتات، خطر انجام رفتارهای غیرسالم پرخطر و بیماریهای جدید را افزایش داده است. رفتارهایی که می توانند تاثیرات زیانباری بر روی رشد کلی و سلامت نوجوانان داشته باشد یا که ممکن است از پیشرفت و موفقیت آینده نوجوانان جلوگیری کند، رفتارهای پرخطر اطلاق می گردد. رفتارهای پرخطر ممکن است شامل رفتارهایی که آسیب فیزیکی سریعی میزند باشد (مانند خشونت) و یا شامل رفتارهایی با تاثیر منفی روبه افزایشی (مانند اعتیاد) باشد. رفتارهای پرخطر همچنین می تواند شکافی در رشد نوجوان ایجاد کند و یا مانع رشد طبیعی فرد و تجربه های معمولی سنین نوجوانی گردد. برای مثال بارداری در سنین نوجوانی می توان از تجارب معمولی نوجوانی مانند ادامه تحصیل، دوستی با همتایان شود نوجوانی یک دوره بحرانی در زندگی است. الگوهای رفتاری مهم که می توانند بر سراسر زندگی فرد تأثیر بگذارند در این دوران شکل می گیرند. مصرف مواد و الگوهای رفتاری نادرست جنسی از این دوره آغاز می شوند در دوران نوجوانی فرد جایگاه خویش را در خانواده، دوستان و جامعه تعیین می کند. عوامل اجتماعی خانوادگی و اقتصادی نقش مهمی در سوگیری رفتاری افراد به عهده دارند. اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممکن است فشار این مشکلات نوجوانان را در مرحله تصمیم گیری به سمت رفتارهای پرخطر بکشاند. جامعه امروز، نوجوانان و خانواده را با نیازهای فراوانی رو به رو می کند. در دوره نوجوانی افراد تجربه آموزی نموده و از این رو با خطرهای گوناگون روبرو می شوند.

در واقع، نوجوان همان کودک 10 یا 11 ساله دیروزی و آرامی است که بی چون و چرا، دستورات و اوامر بزرگ تر از خود را در خانه می پذیرفت. اما با ورود به این دوره و تنها به فاصله مدت زمان کوتاهی، به یک باره تغییر مشی داد، و برخلاف انتظار به همه کس و همه چیز نه می گوید، نه تنها همان کودک سر به راه دیروز نیست، بلکه کاملا فردی ماجراجو و پرخاشگر است. چهره او به ناگاه عوض می شود، لحن گفتارش تغییر می کند، رنگ پوست و لهجه، رفتار و مشی او به گونه ای دیگر می شود و این همان چیزی است که والدین را شدیدا نگران کرده و موجبات تشویق خاطر آنان را فراهم می آورد.

بنابراین، آشنایی با مسائل و مشکلات نوجوانان و جوانان و بیش از هرچیز آشنایی با شیوه برخورد با آنان، ابتدایی ترین و ضروری ترین نیاز و ابزار برای کسانی است که به نحوی با نوجوانان برخورد می کنند. زیرا هرگونه ناآشنایی و غفلت از این گونه مسائل بیش از بیش موجبات تشدید مشکلات آنان را فراهم می آورد. اما بیش از هر چیز توجه به چند نکته ضروری است:

1. اصولا فصل نوجوانی و جوانی، فصل معماوار، پیچیده و کوران دگرگون شونده و دگرگون ساز و تغییر و تحول است. در این مرحله، گویا آدمی (کودک) می میرد و انسان دیگر (نوجوان و جوان) زنده می شود. اساسا، نوجوان، کودک دیروز و یا کودک بزرگ شده امروز و جوان نیز همان نوجوان دیروزی نیست، بلکه انسانی از نوع دیگر است. لذاست، که در برخورد با چنین انسانی، باید شیوه برخورد نیز نسبت به، مقطع کودکی و... تغییر یابد.

2. سر معماوارگی و ابهام و پیچیدگی دوره نوجوانی و جوانی تنوع و گونه گونی مؤلفه های شناسا و ناشناسا، شناخته شده و ناشناخته ای است که هویت نوجوان و جوان را شکل می دهد. هویت نوجوان و جوان امروزی، تحت تاثیر بسیاری از عوامل شناخته و ناشناخته درونی و بیرونی از جمله محیط، جامعه، خانواده، وراثت، ملیت، نژاد، طبقه اجتماعی ،زیست بوم، فرهنگ ملی و محلی و جهانی، میزان و تحصیلات، نوع تخصص، شغل، نوع گرایش سیاسی و... است. از این رو، در شناخت هویت و مقتضیات و مسائل و مشکلات یک نوجوان و جوان و پاسخ بدان و اساسا در برخورد با آنان باید شیوه ای متفاوت برگزید. یعنی نوع برخورد با یک کودک، نوجوان و جوان باید ماهیتا متفاوت باشد و نمی توان در هر سه مقطع به یک شیوه با آنان برخورد کرد، در واقع برخورد با هر مقطع روان شناسی خاص خود را می طلبد.

3. برای شناخت نسل نو و تنظیم روابط و مناسبات سازنده با نوجوان و جوان، باید از چهار بعد و در چهار گرایش مقتضیات و مختصات یک نوجوان و جوان مطالعه شود: از بعد زیست شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی و مردم شناختی. درواقع، برای برخورد شایسته با یک نوجوان و جوان، باید جوان از لحاظ زیستی، روانی، اجتماعی و مردم شناختی مورد مطالعه دقیق و موشکافانه قرار گیرد.

برای مثال، از لحاظ روان شناختی، برای برخورد مناسب و سازنده با یک نوجوان و جوان، باید مربی و کسی که با وی برخورد می کند، سه اصل مهم جلب اعتماد، فاصله زدایی و ذهنیت شناسی را وجه همت خویش قرار دهد و آن را به عنوان اصلی ترین و کارآمدترین ابزار مناسبات میان خود و جوان و نوجوان در نظر بگیرد.

الف. اعتمادسازی و جلب اعتماد از ابتدایی ترین ابزار یک مربی و یک مبلغ و یک پدر و مادر فهیم و فرهیخته ای است که برای درک فرزند نوجوان و جوان خویش به کار می گیرند. در واقع، جلب اعتماد، پذیرش و مقبولیت فرد توسط مخاطب است. جوان و نوجوان باید ما را بپذیرند و تا زمانی که ما را به دیده قبول ننگرند و احساس نکنند که ما آن ها را درک می کنیم، چیزی از ما نمی پذیرند.

ب. فاصله زدایی و تفاوت زدایی، از دیگر مکانیسم های روان شناختی برخورد با نوجوانان و جوانان است. فاصله زدایی به معنی زدودن و کاستن فاصله ها و احساس همدلی و هم احساس شدن با مخاطب و القای قرابت و شباهت خود با مخاطب است. در حقیقت با این کار، جوان و نوجوان احساس می کند نه تنها بین او، طرف مقابل هیچ فاصله و شکاف طبقاتی وجود ندارد که رابطه ای کاملا صمیمی و همدلانه وجود دارد.


دریافت فایل

فایل های مشابه

دانلود جامع کنکوری جزوه نکته و تست دینی نظام جدید (کامل)

دوره جامع #نکته_و_تست_1400دهم و یازدهم و دوازدهم???? استاد : #حسین_خانــــی ????????‍???? موسسه : #آنلایـــــن_آکادمی???? نکته تست پیشرفته دین و زندگی???? و

توضیحات بیشتر - دانلود
ابسترکت نقشه جهان با فرمت وکتور

ابسترکت نقشه جهان با فرمت وکتور

فرمت: EPS (ایلاستریتور)حجم فایل (مگابایت): 6.8infographic world map, vector, world, world map, world map vector, ابسترکت نقشه جهان, نقشه جغرافیایی, نقشه جهان, ن

توضیحات بیشتر - دانلود
نقشه جهان با تم پالی گانی

نقشه جهان با تم پالی گانی

فرمت: EPS (ایلاستریتور)حجم فایل (مگابایت): 3.40infographic world map, vector, world, world map, world map vector, ابسترکت نقشه جهان, قالب نقشه جهان, نقشه جغرافی

توضیحات بیشتر - دانلود

نقشه لوله کشی فن کویل و چیلر هواخنک مشاور خارجی

پلان لوله کشی فن کویل طبقات یک ساختمان اداری همراه پلان موتورخانه بام شامل چیلر هواخنک ، سیستم پمپاژ آب چیلد و همچنین سایزینگ لوله ها و توان برودتی فن کویل های

توضیحات بیشتر - دانلود

پیشینه تحقیق و ادبیات بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی ) با رضایت شغلی کارکنان سیمان هرمزگان

دانلود پیشینه تحقیقبا موضوعپیشینه تحقیق و ادبیات بررسی عدالت سازمانی و شیوه های حل تعارض (بین فردی ) با رضایت شغلی کارکنان سیمان هرمزگانفایل بصورت وردتعداد صفحا

توضیحات بیشتر - دانلود
حل مسائل تحلیل سازه های هوافضایی (هوایی) برای دانشجویان مهندسی تالیف مگسون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 354 صفحه

حل مسائل تحلیل سازه های هوافضایی (هوایی) برای دانشجویان مهندسی تالیف مگسون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 354 صفحه

مهندسی هوافضا(به انگلیسی:Aerospace engineering)، شاخهای اصلی از رشتههای مهندسی که تمرکز اصلی آن بر طراحی هواپیما و فضاپیما و تمامی وسایل پرنده است. این رشته مهن

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت هفت خان رستم درس پنجم نگارش پایه ششم

دانلود پاورپوینت هفت خان رستم درس پنجم نگارش پایه ششم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت هفت خان رستم درس پنجم نگارش پایه ششم فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 26شامل: بخشاملا و دانش زبانی همراه با جواب بخش نگا

توضیحات بیشتر - دانلود
طراحی سه بعدی گلدان در نرم افزار سالیدورکز Solid Works

طراحی سه بعدی گلدان در نرم افزار سالیدورکز Solid Works

طراحی صفر تا صد گلدان سه بعدی با استفاده از نرم افزاری طراحی مهندسی سالیدورک Solid Worksاین مجموعه شامل یک فایل قابل ویرایش و یک فایل غیر قابل ویرایش (Step) می

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت داستان من و شما درس چهارم نگارش پایه ششم

دانلود پاورپوینت داستان من و شما درس چهارم نگارش پایه ششم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت داستان من و شما درس چهارم نگارش پایه ششم فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 18شامل: بخشاملا و واژه آموزی همراه با جواب بخش

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت هوشیاری درس سوم نگارش پایه ششم

دانلود پاورپوینت هوشیاری درس سوم نگارش پایه ششم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت هوشیاری درس سوم نگارش پایه ششم فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 17شامل: بخشاملا و دانش زبانی همراه با جواب بخش نگارش همر

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت پنجره های شناخت درس دوم نگارش پایه ششم

دانلود پاورپوینت پنجره های شناخت درس دوم نگارش پایه ششم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت پنجره های شناخت درس دوم نگارش پایه ششم فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 22شامل: بخشاملا و واژه آموزی همراه با جواب بخش ن

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت معرفت آفریدگار درس اول نگارش پایه ششم

دانلود پاورپوینت معرفت آفریدگار درس اول نگارش پایه ششم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت معرفت آفریدگار درس اول نگارش پایه ششم فرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 17شامل: بخشاملا و دانش زبانی همراه با جواب بخش نگ

توضیحات بیشتر - دانلود
تحقیق، اصول مدیریت كار تيمي، در قالب ورد،51 صفحه

تحقیق، اصول مدیریت كار تيمي، در قالب ورد،51 صفحه

این تحقیق در مورد اصول مدیریت و روش های کار تيمي در قالب ورد در 51 صفحه می باشدفهرستمقدمه. 3واضح بودن هدف گروه 4ایجاد محیط ریسک پذیر در گروه 4ارتباطات مبتنی بر

توضیحات بیشتر - دانلود
آزمون نوبت دوم فارسی هفتم خرداد1400  | کل دروس

آزمون نوبت دوم فارسی هفتم خرداد1400 | کل دروس

از درس 1: زنگ آفرینشتادرس 17: ما میتوانیمبروزرسانی شده : خرداد ماه 1400طراحی سوالات با فرمت مختلف تستی / تشریحی/جاخالی/جدول و...همراه با پاسخ نامه تشریحی دوفایل

توضیحات بیشتر - دانلود
تحقیق زمین شناسی - سنگ های آذرین

تحقیق زمین شناسی - سنگ های آذرین

در این پروژهتحقیق زمین شناسی - سنگ های آذریندر23صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:سنگها به چند دسته تق

توضیحات بیشتر - دانلود
تحقیق، اصول و روش های كار تيمي، در قالب ورد،69 صفحه

تحقیق، اصول و روش های كار تيمي، در قالب ورد،69 صفحه

این تحقیق در مورد اصول و روش های كار تيمي در قالب ورد در 69 صفحه می باشدفهرستمقدمه. 3ویژگی کلیدی کار تیمی موفق.. 4تعهد به موفقیت تیم. 4وابستگی متقابل. 4مهارت ها

توضیحات بیشتر - دانلود
حل مسائل اصول مکانیک کوانتومی رامامورتی شنکار به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 328 صفحه

حل مسائل اصول مکانیک کوانتومی رامامورتی شنکار به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 328 صفحه

مکانیک کوانتومی(به انگلیسی:Quantum mechanics) شاخهای بنیادی از فیزیک نظری است که با پدیدههای فیزیکی در مقیاس میکروسکوپی سر و کار دارد. در این مقیاس، کُنِشهای فی

توضیحات بیشتر - دانلود
آشنایی با مرمت ابنیه تاریخی

آشنایی با مرمت ابنیه تاریخی

فرمت فایل :پاورپینت قابل ویرایش تعداد اسلاید :47چکیده مطالب:مطالب بیشتر به همراه نقشها پلان ها نماها و طرحهای پیشنهادی در پاور موجود میباشدشناخت پیشینه سوژه: د

توضیحات بیشتر - دانلود
بررسی خیابان 2چنار(بجنورد)

بررسی خیابان 2چنار(بجنورد)

فرمت فایل:پاورپینت قابل ویرایش تعداد اسلاید :46چکیده مطالبدراین پاوره تمام مطالب همراه با عکس های موجود دران کاملا جدید هستن عکسهای ماهواری و نقشهای معابر و خی

توضیحات بیشتر - دانلود

مقیاس سرمایه روانشناختی

مقیاس سرمایه روانشناختی دارای 24 سوال و چهار خرده مقیاس : امیدواری تاب اوری خوش بینی و کارآمدی می باشد.3 صفحه پی دی افسرمایه روانشناختی , مقیاس سرمایه روا

توضیحات بیشتر - دانلود
آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب تعلیم و تربیت در اسلام ( آذربایجان شرقی ) با کد 99506905 (12 ساعت )

آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب تعلیم و تربیت در اسلام ( آذربایجان شرقی ) با کد 99506905 (12 ساعت )

محتوای دوره ضمن خدمتآشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب تعلیم و تربیت در اسلام( استان آذربایجان شرقی) با فرمت WORD وPDF در109 صفحه با قابلیت جس

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه دوازدهم

دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه دوازدهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه دوازدهم 6 پاورپوینت حرفه ای و زیبا از درس 1 تا 6 فرمت: پاورپوینت pptتعداد کل اسلاید: 147شامل:پاورپوینت خ

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه یازدهم

دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه یازدهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه یازدهم 6 پاورپوینت حرفه ای و زیبا از درس 1 تا 6 فرمت: پاورپوینت pptتعداد کل اسلاید: 136شامل:پاورپوینت اج

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه دهم

دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه دهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه دهم 8 پاورپوینت حرفه ای و زیبااز درس 1 تا 8 فرمت: پاورپوینت pptتعداد کل اسلاید: 176شامل: پاورپوینتپر

توضیحات بیشتر - دانلود
جامع و کامل ترین مقاله CNC سی ان سی

جامع و کامل ترین مقاله CNC سی ان سی

مقاله ای که رو به روی شماست حاصل ساعتها تلاش فراوان استدر این مقاله سعی شده تمام مطالب راجع به cnc قرار داده شود تا ارزش معنوی محصول را بالا ببرد و از هدر رفتن

توضیحات بیشتر - دانلود
طرح درس سالانه علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی کامل و دقیق و جدید فایل Word شامل 6 صفحه

طرح درس سالانه علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی کامل و دقیق و جدید فایل Word شامل 6 صفحه

مهرماهدر این ماه در هفته اول با چگونگی مراحل کار دانشمندان دوم و سوم و چهارم با ساختمان بدن موجودات زنده و سلول و بخش های مختلف سلول و تفاوت و شباهت سلول و چگون

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه نهم

دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه نهم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه نهم 8 پاورپوینت حرفه ای و زیبااز درس 1 تا 8 فرمت: پاورپوینت pptتعداد کل اسلاید: 202شامل: پاورپوینتبا

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه هشتم

دانلود پاورپوینت کامل درس نگارش پایه هشتم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه هشتم 8 پاورپوینت حرفه ای و زیبااز درس 1 تا 8 فرمت: پاورپوینت pptتعداد کل اسلاید: 190شامل: پاورپوینتپس از

توضیحات بیشتر - دانلود
فرمول تولید پکیج ضد خوردگی مخصوص ضد یخ و آب رادیاتور

فرمول تولید پکیج ضد خوردگی مخصوص ضد یخ و آب رادیاتور

این فرمول برای تهیه پکیج افزودنی ضد خوردگی مخصوص افزودن به ضد یخ و آب رادیاتور ارائه شده است.این فرمول مخلوطی از ترکیبات آلی بوده و بدون فسفات، بدون سیلیکات، بد

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه هفتم

دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه هفتم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کامل نگارش پایه هفتم 8 پاورپوینت حرفه ای و زیبااز درس 1 تا 8 فرمت: پاورپوینت pptتعداد کل اسلاید: 181شامل: پاورپوینتنقشه

توضیحات بیشتر - دانلود
مرور منابع و حل معادلات جریان نانو سیال

مرور منابع و حل معادلات جریان نانو سیال

این آموزش بهمرور منابع و حل معادلات جریان نانو سیال اختصلص دارد و شامل موارد زیر است:1) مرور 10 کار ریان نانو سیال با ذکر منابع (هر کار یک پاراگراف)2) حل معادلا

توضیحات بیشتر - دانلود
هیدرات گازی چیست؟

هیدرات گازی چیست؟

کریستال هاي هیدرات یا هیدرات گازی محلول هاي جامدي هستند که در ساختمان آن ها مولکول هاي آب با هم تشکیل پیوند هیدروژنی میدهند و موجب پیدایش فضاهاي خالی میشوند. در

توضیحات بیشتر - دانلود
حل مسائل مبانی ترمودینامیک مهندسی مایکل موران و هاوارد شاپیرو به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 1691 صفحه

حل مسائل مبانی ترمودینامیک مهندسی مایکل موران و هاوارد شاپیرو به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 1691 صفحه

ترمودینامیک(به فرانسوی:Thermodynamique) یاگرمادینامیکشاخهای از علوم طبیعی است که به بحث راجع به گرما و نسبت آن با انرژی و کار میپردازد. ترمودینامیک متغیرهای ماک

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت روشی برای نوشتن درباره موضوع های ذهنی درس 8 نگارش پایه هفتم

دانلود پاورپوینت روشی برای نوشتن درباره موضوع های ذهنی درس 8 نگارش پایه هفتم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت روشی برای نوشتن درباره موضوع های ذهنی درس 8 نگارش پایه هفتمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 22قسمتی از متن:اگر دربارة شخ

توضیحات بیشتر - دانلود

مقیاس تکانشگری upps+p

مقیاس تکانشگری دارای 59 سوال لیکرت و 4 گزینه ای به زبان خارجی و همراه با ترجمه اولیه و ویرایش نشده و بعلاوه دارای مقاله به زبان خارجی فاقد اعتبار و روایی ایرانی

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته درس 7 نگارش پایه هفتم

دانلود پاورپوینت راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته درس 7 نگارش پایه هفتم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته درس 7 نگارش هفتمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 21قسمتی از متن:پرسش، اهمیت بسيار زياد

توضیحات بیشتر - دانلود
آناتومی انسان

آناتومی انسان

فرمت فایل:پاورپینت قابل ویرایش تعداد اسلاید :37چکیده مطالب:¨آناتومی :¨علمی است که در مورد بدن انسان صحبت می کند .¨در مورد ساختمان بدن انسان و روابط

توضیحات بیشتر - دانلود
آموزش افعال to be بطور کامل به همراه تمرین در سه سطح

آموزش افعال to be بطور کامل به همراه تمرین در سه سطح

جزوه کامل زبان افعال to be در سه سطحBeginningIntermediateAdvancedبرای سهولت و کاربردیدر پایان هر سطح چندین تمرین به همراه جواب آورده شدهخلاصه جزوه در:نمونه جزوه

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پروژه طراحی نمایشگر ضربان قلب بر اساس سنسور پیزوالکتریک با استفاده از آردوینو

دانلود پروژه با موضوع طراحی نمایشگر ضربان قلب بر اساس سنسور پیزوالکتریک با استفاده از آردوینواین مقاله به صورت تخصصی ترجمه شده و گزارش ورد و فایل ارائه تهیه شده

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پیشینه تحقیق و ادبیات بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیّت با تعصّب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرجاسک

دانلود با موضوعدانلود پیشینه تحقیق و ادبیات بررسی رابطه عزت نفس وخلاقیّت با تعصّب در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرجاسکفایل بصورت وردتعداد صفحات:80در ز

توضیحات بیشتر - دانلود

پروژه ابزار دقیق سیستم سونوگرافی خارج از قفسه برای اندازه گیری نیروهای پروب در طول تصویربرداری

دانلود پروژه باموضوع "ابزار دقیق سیستم سونوگرافی خارج از قفسه برای اندازه گیری نیروهای پروب در طول تصویربرداری"این مقاله به صورت تخصصی ترجمه شده و گزارش آن به ص

توضیحات بیشتر - دانلود
بهترین ایده های کسب درآمد دلاری در ایران

بهترین ایده های کسب درآمد دلاری در ایران

کسب درآمد دلاری یکی از بهترین روش های کسب و کار و ثروت آفرینی می باشد. همه ما به خوبی از بازار و قیمت دلار اطلاع داریم. شما هم میدانید که اگر یک شغل با درآمدزای

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت جمله موضوع درس 6 نگارش پایه هفتم

دانلود پاورپوینت جمله موضوع درس 6 نگارش پایه هفتم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت جمله موضوع درس 6 نگارش پایه هفتمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 22قسمتی از متن:اهمّیت جمله موضوع، از جمله های تکمیل کنن

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت بندهای بخش میانی درس 5 نگارش پایه هفتم

دانلود پاورپوینت بندهای بخش میانی درس 5 نگارش پایه هفتم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت بندهای بخش میانی درس 5 نگارش پایه هفتمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 18قسمتی از متن:هر بند دو قسمت داردجملة موضوعجمله

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت كوچک تر كردن موضوع درس 4 نگارش پایه هفتم

دانلود پاورپوینت كوچک تر كردن موضوع درس 4 نگارش پایه هفتم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت كوچک تر كردن موضوع درس 4 نگارش پایه هفتمفرمت: پاورپوینت pptتعداد اسلاید: 20قسمتی از متن:در این درس، بر اساس ذوق و اطّلاع

توضیحات بیشتر - دانلود

اموزش صفحات 15 تا 21 زبان کلاس دهم

صفحات 15 تا 21 زبان انگلیسی دهم به صورت ویدیو اموزش اده شده .تمام لغات و جملات معنی شده و لغات مهم با معادل انگلیسی هم ارائه شده است . این فایل شامل 6 ویدیو کوت

توضیحات بیشتر - دانلود
محاسبه تنش و کرنش فشاری و همچنین مقدار کاهش طول یک میله آلومینیومی در نرم افزار solidworks

محاسبه تنش و کرنش فشاری و همچنین مقدار کاهش طول یک میله آلومینیومی در نرم افزار solidworks

در سالهای اخیر نرم افزارهای مهندسی جایگاه خود را در گسترش تکنولوژی ، صنعت و بخش های مختلف علمی کشورمان به خوبی پیدا کرده اند و در این زمینه دانشجویان و مهندسان

توضیحات بیشتر - دانلود
اصول  كنترل

اصول كنترل

فرمت فایل :پاورپینت قابل ویرایش تعداد اسلاید:59چکیده مطالب: تعريف كنترل فرايندي است براي حصول اطمينان از اينكه عمليات يا اقدامات واقعي با عمليات پيش

توضیحات بیشتر - دانلود