طراحی زون های مناطق حفاظت شده

طراحی زون های مناطق حفاظت شده

عنوان:  طراحی زون های مناطق حفاظت شده

قالب بندی: WORD

تعداد صفحه: 45

این تحقیق در مورد مناطق حفاظت شده می باشد و به طور کامل به روش های طراحی زون های مناطق حفاظت شده می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته های محیط زیست، جغرافیا و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

  چکیده

منطقه حفاظت شده محدوده ای از منابع طبیعی چون جنگل، مرتع، و غیره است که به جهت ضرورت حفظ و تکثیر جانوران و رستنی هایش تحت حفاظت قرار دارد و در آن قطع اشجار و تخریب و شکار بدون مجوز ممنوع می باشد. یک پارک ملی برای تحقیق، آموزش و پرورش، نیازهای فرهنگی، گردشگری و تفریح مورد استفاده قرار می گیرد. زون بندی کوششی است هدفمند که به منظور تشخیص و تفکیک زون ها، براساس معیارهای حفاظت از منابع (فیزیکی و زیستی) و انجام توسعه متناسب با آن انجام می شود که در پایان منجر به تدوین برنامه فعالیت های هر زون می گردد. ناحیه بندی یا زون بندی از بخش های اصلی مبانی طرح ریزی است. زون بندی در مدیریت پارک ها و مناطق حفاظت شده راهکاری است که از طریق آن تعارضات مناطق حفاظت شده کاهش یافته و فرصت لازم برای اتخاذ تدابیر مورد نیاز فراهم می شود. بدون زون بندی دستیابی به اهداف حفاظتی، آموزشی، پژوهشی و تفرجی امکان پذیر نیست. امروزه تعداد زون ها برای استفاده های گوناگون تا هفت زون ارتقا پیدا کرده است. بدون توجه به عناوین هر زون که در کشورهای مختلف متفاوت است. هدف های زون ها تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.

مقدمه

 

 

طبق تعریف منطقه حفاظت شده محدوده ای از منابع طبیعی چون جنگل، مرتع، و غیره است که به جهت ضرورت حفظ و تکثیر جانوران و رستنی هایش تحت حفاظت قرار دارد و در آن قطع اشجار و تخریب و شکار بدون مجوز ممنوع می باشد یکی از اقدامات مهم در مناطق حفاظت شده زون بندی می باشد. زون بندی کوششی است هدفمند که به منظور تشخیص و تفکیک زون ها، براساس معیارهای حفاظت از منابع فیزیکی و زیستی و انجام توسعه متناسب با آن انجام می شود که درپایان منجر به تدوین برنامه فعالیت های هر زون می گردد . ناحیه بندی با زون بندی از بخش های اصلی مبانی طرح ریزی است، همچنین زون بندی جزئی از مرحله برنامه توسعه در فرایند طرح ریزی است. استفاده چند جانبه از پارک ها و مناطق و رفع هر گونه تعارض عمده بین آن ها روی زون بندی قرار دارد. بدون زون بندی دستیابی به اهداف حفاظتی، آموزشی، پژوهشی و تفرجی امکان پذیر نیست . زون بندی در مدیریت پارک ها و مناطق حفاظت شده راهکاری است که از طريق أن تعارضات مناطق حفاظت شده کاهش یافته و فرصت لازم برای اتخاذ تدابیر مورد نیاز فراهم می شود مدیریت مناطق حفاظت شده بر اساس پتانسیل منابع طبیعی یا اکوسیستم هاء سطح تعامل با مردم محلی و اهمیت منطقه اعمال می شود تعیین زون ها نیز نیازمند در نظر گرفتن مواردی از این قبیل است که چه نوع زون هایی مورد نیاز است مساحت در منطقه و محل مورد نظر است.

 

آن هنگام كه شمار انسان ها فزونی یافت و طبیعت، گیاهان و جانوران آماج سودجوی قرار گرفت، عرصه زندگی بر جانداران تنگ شد آنقدر كه جانوران، زیستگاه و محل های تغذیه خود را بتدریج از دست داده و به دورترین فاصله از بشر گریختند و اینگونه شد كه مكان هایی در جغرافیاهای مختلف با گیاهان و جانورانی نادر و در خطر نابودی، نیاز به حفاظت پیدا كردند.

 

منطقه حفاظت‌شده به صورت کلی بخشی از زیست‌بوم بوده که کلیه عناصر آن اعم از زنده و غیر زنده شامل جانوران (مهره داران)، گیاهان، حشرات و بندپایان، جلبکها و قارچها، باکتریها و تک سلولی‌ها و .. و حتی منابع کانی، شکل زمین، مورفولوژی، منابع آبی و کلیه عناصر فیزیکی آن به‌طور کامل و با اهداف خاص در غالب طرح‌های پهنه بندی داخلی مناطق در سطوح حفاظتی مختلف مورد حفاظت قرار می‌گیرد.

 

بعضی نقاط طبیعت منحصر به فرد هستند ودر هیچ جای کره زمین مانند آن را نمی توان یافت. در همه کشورها چنین مناطقی مورد حفاظت قرار می گیرند تا تمامی نسل ها بتواننداز آن استفاده کنند. این مناطق به ترتیب اولویت حفاظتی با نام های: پارک ملی، آثار طبیعی ملی ، پناهگاه حیات وحش  و مناطق حفاظت شده معرفی می شوند.

 

محدوده‌ای از منابع طبیعی چون جنگل، مرتع، و است که به جهت ضرورت حفظ و تکثیر جانوران و رستنی‌هایش تحت حفاظت قرار دارد. و در آن قطع درختان و تخریب و شکار بدون مجوز ممنوع می‌باشد

اهمیت مناطق حفاظت شده

پایه و اساس حفاظت از تنوع زیستی، مناطق حفاظت شده دریایی و خشکی هستند. این مناطق شامل پارکهای ملی، سیماهای سرزمین حفاظت شده و انواع بیشمار ذخیره گاه ها هستند. از نقش های مناطق حفاظت شده می توان به حفظ تنوع زیستی، حفاظت از میراث فرهنگی، نگهداری از خدمات حیاتی اکوسیستم و فایده های اجتماعی - اقتصادی اشاره کرد. جامعه با سرمایه گذاری پول، سر زمین و نیروی کار به دنبال استفاده، مدیریت و حفظ نقش های مناطق حفاظت شده است، از طرفی در نیمه دوم قرن اخیر، بیشتر کشورها به عنوان هسته مرکزی استراتژی حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست، مناطق حفاظت شده خود را از لحاظ تعداد و اندازه افزایش داده اند. بنابراین با افزایش تعداد و سطح مناطق حفاظت شده، انجام برنامه های مدیریتی نیاز به صرف وقت، هزینه و نیروی کار بیشتری دارد.

 

5/10 درصـد از مسـاحت ایـران بـه مناطـق حفاظتشـده اختصـاص پیـدا کـرده اسـت تـا در ایـن مناطـق زیسـتگاههای گیاهی و جانوری کشـور حفظ و حراسـت شـوند. ایـن هـدف تاکنـون با تلاش و زحمـت فـراوان محیطبانان کـه حتی با فـدا کـردن جانشـان هم همـراه بوده پی گرفته شـده اسـت. در بسـیاری از ایـن مناطق فعالیتهایـی ازقبیـل راهسـازی، اسـتخراج معـادن، کشـاورزی، دامپـروری و غیـره وجـود دارد کـه متاسـفانه برخـی از آنهـا بـا فلسـفه وجـودی این مناطـق تضاد و تعـارض دارنـد؛ چون بهره برداریهـا غیراصولـی بـوده و ضابطه منـد نیسـت. ایـن مناطـق ظرفیت محـدودی دارند کـه باید مـورد توجـه قـرار گیرد؛ چراکـه وارد کردن فشـار بیش از حد به ایـن 10 درصد عواقـب جبرانناپذیر و خطرناکـی در پـی دارد. نبایـد از این مناطق انتظار اشـتغالزایی و رفع مشـکالت اقتصادی را داشـت چون کارکـرد آنهـا در اصـل حفاظـت از گیـاه، جانور و اکوسیسـتم اسـت. آمارها نشـان میدهد که فشـار زیادی بـه مناطـق حفاظتشـده کشـورمان وارد میشـود و بارگذاریهـای انجام شـده خـارج از توان ایـن مناطق اسـت.

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
اهمیت مناطق حفاظت شده
دلیل حفاظت از مناطق
مناطق حفاظت شده در ایران
زون با ارزش ویژه و یا منحصر به فرد
منطقه بدوی یا ابتدایی
توسعه محدود منطقه
توسعه فشرده یا خدماتی زون
زون بندی برای کاربران سنتی و بومی
قوانین و مقررات مناطق حفاظت شده
جایگاه تفرج در مناطق حفاظت شده
مدیریت منابع و راهکار
نتیجه گیری
منابع


دریافت فایل

فایل های مشابه

پکیج مجموعه 10 پروژه افترافکت انیمیشن و موشن گرافیک های برف و زمستان

پکیج مجموعه 10 پروژه افترافکت انیمیشن و موشن گرافیک های برف و زمستان

پکیج مجموعه 10 پروژه افترافکت انیمیشن و موشن گرافیک های برف و زمستانسازگار با افترافکت CC و بالاترتنظیمات بسیار آسان و بدون نیاز به دانش پیشرفتهبدون نیاز به پلا

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی بالینی, اسهال های حاد و مسمومیت های غذایی

مشحصات فایل:عنوان:اپیدمیولوژی بالینی, اسهال های حاد و مسمومیت های غذایینوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید :125 اسلایدقسمتی

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی بالینی بیماری های بثوری

مشحصات فایل:عنوان:اپیدمیولوژی بالینی بیماری های بثورینوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید :125 اسلایدقسمتی از متنپاورپوینت :د

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی بالینی غر بالگري

مشحصات فایل:عنوان:اپیدمیولوژی بالینیغر بالگرينوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید :105 اسلایدقسمتی از متنپاورپوینت :•پدي

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پاورپوینت در مورد اپیدمیولوژی (مطالعات مداخله‌ای)

مشحصات فایل:عنوان:اپیدمیولوژی (مطالعات مداخلهای)نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید :50 اسلایدقسمتی از متنپاورپوینت :.1شباهت

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود پاورپوینت اپسونیزاسیون و فاگوسیتوز

مشحصات فایل:عنوان:اپسونیزاسیون و فاگوسیتوزنوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید :40 اسلایدقسمتی از متنپاورپوینت :—سيستم كمپلما

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل اتوکد آبجکت تانک جنگی

فایل اتوکد آبجکت تانک جنگی

- مورد استفاده برایطراحی های معماری و...این فایلشاملآبجکت تانک جنگی از زاویه پلان - نمابرای استفاده در طراحی ها می باشد.شما می توانید از این آبجکت ها به آسانی د

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل اتوکد آبجکت بلوک انواع راه پله با نرده

فایل اتوکد آبجکت بلوک انواع راه پله با نرده

در این مجموعه بلوک های cad می توانید انواع مختلفی از راه پله ها را برای استفاده در پروژه های اتوکد پیدا کنید. در این بسته می توانید پله های مستقیم ، پله های L

توضیحات بیشتر - دانلود

دانلود فایل شما که غریبه نیستید

شما که غریبه نیستید" عنوان زندگینامه یهوشنگ مرادی کرمانی، از نویسندگان بزرگ ادبیات کودکان ایران است که به صورت خاطره نویسی به ترتیب زمان به وسیله خود ایشان نوشت

توضیحات بیشتر - دانلود
دامپ تست شده  سامسونگ Samsung G570F – باینری U3

دامپ تست شده سامسونگ Samsung G570F – باینری U3

فایلدامپ %100 تست شده یsamsung sm-g570fبا باینری u3جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل100%تست شده میباشد…در فایلی

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - کارخانه سنگ شکن

پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - کارخانه سنگ شکن

در این پروژهپاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - کارخانه سنگ شکندر31اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر مربوطه طبق موارد زیر ارایه شده است:1- تعریف س

توضیحات بیشتر - دانلود
مجموعه آموزش کنترل و ابزار دقیق

مجموعه آموزش کنترل و ابزار دقیق

مجموعه آموزش کنترل و ابزاردقیقمولف : مهندس حمیدرضارستمیکارشناس ارشد مکاترونیک از دانشگاه esslingen آلمانمدرس دانشگاه و صنعتمدرس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورآ

توضیحات بیشتر - دانلود
مجموعه آموزش پنیوماتیک مقدماتی Pneumatics control

مجموعه آموزش پنیوماتیک مقدماتی Pneumatics control

مجموعه آموزش پنیوماتیک مقدماتیمولف : مهندس حمیدرضارستمیکارشناس ارشد مکاترونیک از دانشگاه esslingen آلمانمدرس دانشگاه و صنعتمدرس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشورم

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد هواوی Huawei-Y5 Lite-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد هواوی Huawei-Y5 Lite-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد هواوی Huawei-Y5 Lite-EMMC DUMPدامپ هارد هواوی Huawei-Y5 LiteEMMC DUMP تست شدهقابل رایت روی مدل: Huawei Y5 Lite-DRA-LX5رایت با باکس های پروگرام ها

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی 3Dprinter13

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی 3Dprinter13

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی 3Dprinter13قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپری

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد هواوی Huawei-honor 8 Lite-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد هواوی Huawei-honor 8 Lite-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد هواوی Huawei-honor 8 Lite-EMMC DUMPدامپ هارد هواوی Huawei-honor 8 LiteEMMC DUMP تست شدهقابل رایت روی مدل: Huawei honor 8 Liteرایت با باکس های پرو

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد هواوی Huawei-Che1-CL20-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد هواوی Huawei-Che1-CL20-EMMC DUMP

فایل دامپ هارد هواوی Huawei-Che1-CL20-EMMC DUMPدامپ هارد هواوی Huawei-Che1-CL20EMMC DUMP تست شدهقابل رایت روی مدل: Huawei Che1-CL20رایت با باکس های پروگرام هارد

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مایکل جردن 3Dprinter12

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مایکل جردن 3Dprinter12

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مایکل جردن 3Dprinter12قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چها

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی 3Dprinter11

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی 3Dprinter11

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی 3Dprinter11قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپری

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مهره شطرنج 3Dprinter10

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مهره شطرنج 3Dprinter10

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مهره شطرنج 3Dprinter10قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چها

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی 3Dprinter9

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی 3Dprinter9

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی 3Dprinter9قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرین

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی 3Dprinter8

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی 3Dprinter8

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی 3Dprinter8قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور وپرین

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی پاتریک  3Dprinter7

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی پاتریک 3Dprinter7

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی پاتریک 3Dprinter7قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محو

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مسی 3Dprinter6

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مسی 3Dprinter6

فروش فایل سه بعدی پرینتر سه بعدی مسی 3Dprinter6قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محور و

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی فریم و قاب آینه 3df35

فروش فایل سه بعدی فریم و قاب آینه 3df35

فروش فایل سه بعدی فریم و قاب آینه 3df35قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی فریم و قاب آینه 3df34

فروش فایل سه بعدی فریم و قاب آینه 3df34

فروش فایل سه بعدی فریم و قاب آینه 3df34قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی فریم و قاب آینه 3df33

فروش فایل سه بعدی فریم و قاب آینه 3df33

فروش فایل سه بعدی فریم و قاب آینه 3df33قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی فریم و قاب آینه 3df32

فروش فایل سه بعدی فریم و قاب آینه 3df32

فروش فایل سه بعدی فریم و قاب آینه 3df32قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی فریم و قاب آینه 3df31

فروش فایل سه بعدی فریم و قاب آینه 3df31

فروش فایل سه بعدی فریم و قاب آینه 3df31قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم سازمان

دانلود پاورپوینت آشنایی با مفاهیم سازمان

فهرست مطالبمقدمهسازمان چیست؟عناصر و عوامل سازمانیمفهوم شایستگی های محوری فلسفه وجودی سازمانهاسازمان به عنوان موجودیتی هدف دارانواع سازمان ها بر اساس دیدگاههای م

توضیحات بیشتر - دانلود
برنامه اکسل طراحی خاموت تیر و ستون

برنامه اکسل طراحی خاموت تیر و ستون

برنامه اکسل طراحی خاموت تیر و ستون:طراحی کامل خاموت های تیر و ستون-محاسبات کامل و اتوماتیک شامل:حداقل قطر خاموتحداکثر فواصل خاموت هافاصله خاموت در ناحیه ویژهطول

توضیحات بیشتر - دانلود
تحقیق زلزله درایران

تحقیق زلزله درایران

فایل مذکور به صورت Word بوده و شامل 33 صفحه می باشدمطالب فایل شامل :مقدمه 2-دوران زلزله خيزي ايران ( 5 دوره ) 3-پيش بيني زلزله 4-منشاء و علل زمين لرزه 5- اح

توضیحات بیشتر - دانلود

چگونه رشد پرسشگری درمحیط مدرسه وکلاس درس را تقویت نموده و سطح علمی دانش آموزان ابتدایی را بالا ببریم؟

بسیاری از دانشمندان و نام آوران بزرگ عوامل موفقیت خود را در زندگی ، مدیون توجه،معرفی و تقویت اعتماد به نفس خود توسط معلمان و مربیان مدارس معرفی کرده اند . چه بس

توضیحات بیشتر - دانلود
پروژه تولید صدای آژیر با میکروکنترلر AVR

پروژه تولید صدای آژیر با میکروکنترلر AVR

در این پست از سایت مهندس 360, پروژه AVR به زبان C برای تولید صدای اژیر خطر (آلارم) قرار داده شده است. این پروژه دارای مداری ساده و برنامه ای کوتاه می باشد. این

توضیحات بیشتر - دانلود

سبک زندگی ایرانی اسلامی

سبک زنگی به مجموعه رفتارها،مدلها و الگوهای کنش های هر فرد اطلاق می شودکه معطوف به ابعاد هنجاری ،رفتاری و معنایی زندگی اجتماعی او باشد . فرهنگ زندگی،متأثر از تفس

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور جمهوری دومینیکن در 23 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور جمهوری دومینیکن در 23 اسلاید

جمهوری دومینیکن(بهاسپانیایی:República Dominicana) کشوری است در بخش شرقیجزیره هیسپانیولادردریای کارائیب.پایتختآنسانتو دومینگواست.زبان رسمیاین کشوراسپانیای

توضیحات بیشتر - دانلود

تاریخ، فلسفه و ماهیت علم در آموزش علوم تجربی ابتدایی

تولید علم و علم آموزی از همان روزگار آغازین با ذات بشریت عجین شده است. توجه به مبانی فلسفی و ماهیت علم برای فهم دانش آموزان امری ضروری برای تدوین کنندگان برنامه

توضیحات بیشتر - دانلود
مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه تولد - کد 116

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه تولد - کد 116

مشخصات فايلنام فايل:مجموعه 24 بک دراپ آعکاسی ویژه تولدنوع فايل:بک دراپ،backdropتعداد فایل:24پسوند فايل اصلي:JPGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد به پیکسل: 1365*2048 PIX

توضیحات بیشتر - دانلود
مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه تولد - کد 115

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه تولد - کد 115

مشخصات فايلنام فايل: دانلود مجموعه 63 بک دراپ تولد با طرح های متنوعنوع فايل:بک دراپ،backdropتعداد فایل:63پسوند فايل اصلي:JPGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد به پیکسل:

توضیحات بیشتر - دانلود
مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه تولد - کد 114

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه تولد - کد 114

مشخصات فايلنام فايل: مجموعه 25 بک دراپ زیبای تولد با کیفیت بالا-کد 114نوع فايل:بک دراپ،backdropتعداد فایل:25پسوند فايل اصلي:JPGپسوند فايل فشرده:ZIPابعاد به پیکس

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور هائیتی در 31 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور هائیتی در 31 اسلاید

هائیتی(بهفرانسوی:Haïti) (کریؤل هائیتی: Ayiti) با نام رسمیجمهوری هائیتیکشوری است درجزیره هیسپانیولادردریای کارائیب. پایتخت آنپورتو پرنساست. جمعیت این کشور ۱

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور سورینام در 31 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور سورینام در 31 اسلاید

سورینام(بههلندی:Suriname) با نام رسمیجمهوری سورینام(بههلندی:Republik Suriname) کشوری در شمالآمریکای جنوبیاست.پایتختآنپاراماریبواست.جمعیتسورینام ۴۷۰٬۷۸۴ ومساحتآن

توضیحات بیشتر - دانلود
رابطه دین ورفتارهای اقتصادی

رابطه دین ورفتارهای اقتصادی

مقدمهبررسي اهميت و جايگاه سنتهاي تاريخي و ارزشهاي فرهنگي و آرمانهاي ديني، و نقش و تأثير آن بر مؤلفههاي اجتماعي و رفتارهاي اقتصادي از آنچنان اقبالي برخوردار شده

توضیحات بیشتر - دانلود
حضورقلب درنماز

حضورقلب درنماز

مقاله حضورقلب درنمازمقدمهیكی از شرطهای اساسی پذیرفته شدن نماز در نزد خدای متعال، مسأله «حضور قلب پیدا كردن» در حین نماز است؛ از این رو آیات و روایات

توضیحات بیشتر - دانلود
تاثیرنمازبراستحکام خانواده

تاثیرنمازبراستحکام خانواده

مقاله تاثیرنماز براستحکام خانوادهمقدمه:خانواده در تفکر اسلامي جايگاهي بسيار رفيع دارد. برخي از امور درخانواده مهم هستند؛ ولي مهم‏تر از تمامي امور که نمي&rlm

توضیحات بیشتر - دانلود
بحران جهانی اب ومدیریت بحران اب

بحران جهانی اب ومدیریت بحران اب

تحقیقبحران جهانی اب ومدیریت بحران ابمقدمه:یکی از معضلات قرن بیست و یکم که آینده زندگی بشر در این کره خاکی را به شدت مورد تهدید قرار می دهد معضل کمبود آب است منا

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت مرمت خانه ملکی آمل - 73 اسلاید

پاورپوینت مرمت خانه ملکی آمل - 73 اسلاید

پاورپوینت مرمت خانه ملکی آمل - 73 اسلایدفهرست مطالب درباره شهر آمل وجه تسميه آمل قدمت آمل و سابقه تاريخي آن پیدایش شهر آمل آب و هوا و خاک وموقعیت جغ

توضیحات بیشتر - دانلود
انرژی تجدیدپذیر

انرژی تجدیدپذیر

تحقیقدرباره انرژی تجدیدپذیرمقدمه :توسعه شگرف علم و فن آوري در جهان امروز ظاهراً آسايش و رفاه زندگي بشر را موجب شده ، ليكن اين توسعه يافتگي ، مايه بروز مشكلات تا

توضیحات بیشتر - دانلود