راهنمای سیم کشی خانه هوشمند

راهنمای سیم کشی خانه هوشمند

آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ آﻣﻮزش ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزي ﺑﺮق و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ . ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻧﺤﻮه اﺟﺮا ي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري، ﺳﯿ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ BMS آﻣﻮزش داده ﺷﺪه اﺳﺖ . در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺟﺰوه را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ و راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي
ﺑﺮﻗﮑﺎران ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﺪرن و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﯾﻢ . اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اﺟﺮاي ﺑﺮق ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻃﺎﻟﻪ ﻣﻄﻠﺐ، از ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﯾم
ﮐﺸﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﯾ
در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق روﺷﻨﺎﺋﯿﻬﺎ و ﭘﺮﯾﺰﻫﺎ، ﺗﻠﻔﻦ، ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ، ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ، اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ، اﻋﻼم
ﻧﺸﺖ ﮔﺎز، ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﮔﺎز، ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎي ﻟﻤﺴﯽ، ﮐﺎرت ﺧﻮان، ﻗﻔﻞ ﺑﺮﻗﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آورده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ . ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺪون ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻬﺎي ﻓﻨﯽ وﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻗﮑﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎدر ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻈﺮات اﺻﻼﺣﯽ ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﭘﺮ ﺑﺎر ﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﺰوه در اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﯽ ﺷﮏ اﯾﻦ روش ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻬﺖ
ﺮ ﭼﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﮐﺮدن ارﺗﺒﺎط ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺮوزه در ﺟﻬﺎن، ﮔﺴﺘﺮش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﭼﻨﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺶ داﻧﺶ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورده ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي اﻣﺮوزي ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﯾﮏ دﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ . اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺼﻮرت ﻣ ﺿﻮﻋﯽ و ﻣﻨﻔﮏ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺮودﺗﯽ و ﺣﺮارﺗﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن، ﺳﺎزه ﻫﺎي
ﭼﻮﺑﯽ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎﺗﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﯾﻤﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ و ... ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ارﺗﺒﺎط و ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺴﻮﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ اﺷﺎره ﮐ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درب ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، ﭘﺮده ﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ، آﯾﻔﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮي، آﻧﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰي و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘ اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ، اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ و ﻧﺸﺖ ﮔﺎز و... ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ آﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﭘﺮدازش ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪارد؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﺼﺮي در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ از ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ رﯾﻤﻮت درب ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﻣﻨﺰل ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ درب را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ، ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﭼﺮا از ﯾﮏ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ
ﺮﮐﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درب ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ، درب ﻧﻔﺮ رو، ﭼﺮاﻏﻬﺎ، ﮐﻮﻟﺮ، ﻗﻔﻞ ﺑﺮﻗﯽ درب واﺣﺪ، ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ ﮔﺎز و آب و .... را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﺴﺌﻠﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻣﺮﮐﺰي اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات مورد ﻧﯿﺎز ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.


دریافت فایل

فایل های مشابه

اینورتر Abb ، راهنما و کاتالوگ فارسی اینورتر abb acs510

اینورتر Abb ، راهنما و کاتالوگ فارسی اینورتر abb acs510

اینورتر Abbدرایو abb acs510 در محدوده توان ۰٫۳۷ تا ۴ کیلووات برای کاربردهای عمومی و برای کنترل پمپ و فن و نوار نقاله و امثال آن ها تولید می گردد.یک مدل از آن ،

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ40

فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ40

فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ40قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محورقابل ویرایش وتغییر ا

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ39

فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ39

فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ39قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محورقابل ویرایش وتغییر ا

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ38

فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ38

فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ38قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محورقابل ویرایش وتغییر ا

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ37

فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ37

فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ37قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محورقابل ویرایش وتغییر ا

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ36

فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ36

فروش فایل سه بعدی قلیان 3DQ36قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی چهار محورقابل ویرایش وتغییر ا

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 55

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 55

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری3dTaj55قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویر

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 54

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 54

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری3dTaj54قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویر

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 53

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 53

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری3dTaj53قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویر

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 52

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 52

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری3dTaj52قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویر

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 51

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 51

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری3dTaj51قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویر

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 50

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 50

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری3dTaj50قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویر

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 49

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 49

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری3dTaj 49قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل وی

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 48

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 48

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری3dTaj 48قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل وی

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 47

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری 3dTaj 47

فروش فایل سه بعدی تاج و دکوری3dTaj 47قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل وی

توضیحات بیشتر - دانلود
فایل دامپ هارد شیائومی Xiaomi-Redmi-Note-7-Pro EMMC DUMP

فایل دامپ هارد شیائومی Xiaomi-Redmi-Note-7-Pro EMMC DUMP

فایل دامپ هارد شیائومی Xiaomi-Redmi-Note-7-Pro EMMC DUMPدامپ هارد شیائومی Xiaomi-Redmi Note-7-Pro EMMC DUMPتست شدهقابل رایت روی مدل: Xiaomi-Redmi-Note-7-Proرایت

توضیحات بیشتر - دانلود
دانلود رام میزو Meizu 16Xs اندروید 9.0

دانلود رام میزو Meizu 16Xs اندروید 9.0

دانلود رام میزو Meizu 16Xs اندروید 9.0درباره شرکت میزو-Meizu(بهانگلیسی:Meizu) سال ۲۰۰۳ دراسکاتلندتأسیس شد و هماکنون با بیش از دو هزار کارمند در زمینه ساختتلفنها

توضیحات بیشتر - دانلود
همه چیز درباره نگهداری گربه

همه چیز درباره نگهداری گربه

معرفی کامل گربهآیا انوع نژادهای گربه را میشناسید؟نژادهای مناسب برای نگهداری در آپارتمانشرایط نگهداری گربهراههای ارتباط با گربه هازبان بدن گربه هاودانستنیهای مفی

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت شغل وکالت

پاورپوینت شغل وکالت

این پاورپوینت در 20 اسلاید به شکل زیبا و کاملاً اختصاصی و منحصر به فرد طراحی و اسلاید بندی شده است در این پاورپوینت مطالبی ازچرا برخی وکلا از شغل خود لذت نمیبرن

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت بتل روپ

پاورپوینت بتل روپ

موضوع تحقیق: ورزش بتل روپ فایل: پاورپوینت 15 اسلاید توجه:قبل از خرید حتما عکس فایل را سیو(save)کنید و نمایی کلی از فایل ارائه شده را مشاهده کنید.فهرست فایل:م

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کنترل کیفیت (QC)

پاورپوینت کنترل کیفیت (QC)

موضوع تحقیق: کنترل کیفیت فایل: پاورپوینت 17 اسلاید توجه:قبل از خرید حتما عکس فایل را سیو(save)کنید و نمایی کلی از فایل ارائه شده را مشاهده کنید.فهرست فایل:مق

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت گیاه ترخون

پاورپوینت گیاه ترخون

موضوع تحقیق: گیاه ترخونفایل: پاورپوینت 14 اسلاید توجه:قبل از خرید حتما عکس فایل را سیو(save)کنید و نمایی کلی از فایل ارائه شده را مشاهده کنید.فهرست فایل:مقدم

توضیحات بیشتر - دانلود

معرفی کامل حروف ربط انگلیسی

معرفی و آموزش کامل حروف ربطتعداد اسلاید:12زبان:انگلیسی_فارسیموضوع بحث:معرفی و آموزش دقیق حروف ربط انگلیسیحروف ربط کلمه ای است که دو واژه،دو عبارت و یا دو جمله ر

توضیحات بیشتر - دانلود

تشریح کامل زمین شناسی یازدهم

تشریح کامل و بی نقص زمین شناسی یازدهم برای امتحان و یادگیری قویزبان:فارسیتعداداسلاید:95موضوع:اموزش کامل و دقیق زمین شناسی یازدهم از صفر تاصد. حل تمارین و فعالیت

توضیحات بیشتر - دانلود

مفاهیم زمین شناسی و گسل ها

مفاهیم زمین شناسی و گسل هازبان:فارسیتعداداسلاید:33موضوع طرح:مفاهیم ضروری، منشأ زلزله، جمع آوری امارواطلاعات لرزه ای، تعیین زمان بازگشت فعالیت گسل ها، ومفاهیم ای

توضیحات بیشتر - دانلود

مبانی مهندسی نرم افزار

مبانی مهندسی نرم افزارزبان:فارسیتعداداسلاید:110موضوع بحث :یک بنای ساختمانی چیست؟یک بنای ساختمان محصولی از یک یا چند بنا است که شامل مصالح ساختمانی چون سیمان، گچ

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت رنگ ها و رنگدانه های آلی

پاورپوینت رنگ ها و رنگدانه های آلی

رنگها و رنگدانه های آلیسر تیتر فایل پاورپوینت :تاریخچه مختصری از رنگ هاارتباط رنگ با ساختار مولکولیطبقه بندی رنگ ها :انواع طبقه بندی :طبقه بندی بر اساس ساختار ش

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور برزیل در 67 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور برزیل در 67 اسلاید

برزیل(بهپرتغالی:Brasil) با نام رسمیجمهوری فدراتیو برزیل(بهپرتغالی:República Federativa do Brasil) بزرگترین و پرجمعیّتترین کشورآمریکای جنوبیاست.پایتختآنبر

توضیحات بیشتر - دانلود

رادیولوژی تخصصی

رادیولوژی تخصصیزبان:فارسیتعداد اسلاید:28حجم:متوسط رو به پایینموضوع بحث :سیکل سلولی و حساسیت در مراحل مختلف آنتکنیک اتورادیوگرافیکشت سلول های در حال تقسیماثر اشع

توضیحات بیشتر - دانلود

آشنایی کامل با آسانسور

تاکنون از بالابر خورشیدی در آپارتمان های دوبلکس یا بلوک های کوچک آپارتمان با ۳ تا حداکثر ۴ طبقه استفاده می شود. طراحی ویژه آن توسط Mezolift باعث می شود حتی در ک

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت از مبحث آریل هالیدها

پاورپوینت از مبحث آریل هالیدها

سر تیترهای فایل پاورپوینت :پیوند در آریل هالید هامنابع تهیه آریل هالیدهاخواص فیزیکی آریل هالیدهامروری بر واکنشهای آریل هالیدهامکانیسم حذف - افزایشمکانیسم افزایش

توضیحات بیشتر - دانلود

کیفیت سود

زمینه ی بسیاری از پژوهش های تجربی و اثباتی در حسابداری به مفهوم اقلام تعهدی و به کارگیری مبنای تعهدی در تهیه ی صورت های مالی بر می گردد. اقلام تعهدی در پژوهش ها

توضیحات بیشتر - دانلود

استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 14 حسابهای انتقالی قانونی

هدف این استاندارد تعیین الزامات گزارشگری مالی برای مانده حسابهای انتقالی قانونی است که هنگام ارائه کالا ها یا خدمات به مشتریان به قیمت یا نرخی که مستلزم نرخ گذا

توضیحات بیشتر - دانلود

هوشین کانری

مسئله مدیریت کیفیت از جمله مسائل مهمی است که در مطالعات مدیریت همیشه مورد نظر بوده است . در چند دهه اخیر توجه بسیاری از محققان به روشهای مدیریت کیفیت جلب شده اس

توضیحات بیشتر - دانلود

نقطه سفارش

در مبحث مربوط به مدالهاي سفارش دهي EOQ به يكي از دو سئوال اساسي در زمينه مديريت موجودي پاسخ داده شد:ü ًچقدر بايد سفارش داده شود؟ً.در اين قسمت بخش ديگرمديري

توضیحات بیشتر - دانلود

مدیریت سود

´یکی از معیارهای مهم کیفیت سود،مدیریت سود است که به دلیل گستردگی موضوع و شاخص های اندازه گیری آن به صورت جداگانه در این فصل بیان می شود در واقع، سرمایه گذ

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN10

فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN10

فروش فایل سه بعدی نردهراه پله 3dN10قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرا

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN9

فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN9

فروش فایل سه بعدی نردهراه پله 3dN9قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرای

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN8

فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN8

فروش فایل سه بعدی نردهراه پله 3dN8قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرای

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN7

فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN7

فروش فایل سه بعدی نردهراه پله 3dN7قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرای

توضیحات بیشتر - دانلود

تحلیل تضاد در روابط نمایندگی و مدیریت سود

تئوری اثباتی حسابداری سعی داشت تا با تمرکز بر روابط نمایندگی ، چهارچوبی منسجم به منظور پیش بینی رفتار مدیر در انتخاب سیاست های حسابداری ارائه دهد.این تئوری به ط

توضیحات بیشتر - دانلود
فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN6

فروش فایل سه بعدی نرده راه پله 3dN6

فروش فایل سه بعدی نردهراه پله 3dN6قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و...)قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه و چهار محورقابل ویرای

توضیحات بیشتر - دانلود

ارائه

هدف این استاندارد ، تعیین اصول ارائه ابزارهای مالی به عنوان بدهی یا حقوق مالکانه و تهاتر داراییهای مالی و بدهیهای مالی است . این استاندارد در مورد طبقه بندی ابز

توضیحات بیشتر - دانلود

چند شگفتی جهان آفرینش

جهان هستی اصلی ترین نمونه ای است که ما می توانیم از قدرت خداوند بزرگ و بخشنده مثال بزنیم، او در کره زمین هر چیزی را در اختیار انسان ها قرار داده است و نباید همو

توضیحات بیشتر - دانلود

نقش امید به آینده در تعالی فرد وجامعه از منظر نهج‌البلاغه

اميد با خلقت آدمي همزاد است و سعي و تلاش را به دنبال دارد. هر كاري كه انجام ميدهيم، به چشم داشت رسيدن به هدفي است كه ميخواهيم بدان دست يابيم. وقتي ميخوابيم، شوق

توضیحات بیشتر - دانلود
توابع مالی در اکسل pdf به زبانی کاملا گویا و با مثالهای کاربردی

توابع مالی در اکسل pdf به زبانی کاملا گویا و با مثالهای کاربردی

توابع مالی در اکسل pdfدسترسی به توابعدرج توابعتوابع مالیتابع ACCRINTM (سود انباشته اوراق بهادار با پرداختی دوره ای مانند یک اوراق قرضه را محاسبه می کند)تابع SLN

توضیحات بیشتر - دانلود
پروژه افترافکت building snowman scene situation قالب موشن گرافیک زمستانی ساخت آدم برفی

پروژه افترافکت building snowman scene situation قالب موشن گرافیک زمستانی ساخت آدم برفی

پروژه افترافکت building snowman scene situation قالب موشن گرافیک زمستانی ساخت آدم برفیسازگار با افترافکت CC و بالاترتنظیمات بسیار آسان و بدون نیاز به دانش پیشرف

توضیحات بیشتر - دانلود
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور اوروگوئه در 45 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی کشور اوروگوئه در 45 اسلاید

اروگوئه(بهاسپانیایی:Uruguay) (بخوانید: اوروگوئه) با نام رسمیجمهوری اروگوئه(بهاسپانیایی:República Oriental del Uruguay) کشوری واقع در جنوب شرقیآمریکای جنو

توضیحات بیشتر - دانلود